Archive for December, 2014

Một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay là làm sao để giải quyết vấn đề nhà ở cho đại đa số người dân tại các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn….

Categories: Luật Pháp